Truyện Cười   Truyện cười nhà binh


Chủ đề Trả lời Hoạt động
Truyện cười Để đối phương làm 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Vác mãi nó mỏi 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Tại sao lại phải bơi? 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Lệnh gì 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Chưa thử nên không rõ 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Biện pháp phong toả cảng 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Khác nhau 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Truyện vui quân đội 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Tự tay giết nó! 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Cây gỗ 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Rất thấp 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Viên cuối cùng 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Chiến tranh và hòa bình 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Điều tra 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Tòng quân 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Mấy cái rồi? 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Thực sự dũng cảm 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Nói với ai? 1 Tháng Tư 18, 2020
Truyện cười Bị tiền bao vây 1 Tháng Tư 18, 2020