Biên tập giúp bố

  • Chẳng lẽ nó đã biết đọc rồi ư? - Anh bạn ngạc nhiên hỏi.