Bọn m đã từng ăn chưởng nào của bame?

1: Ỷ Thiên Chổi
2: Đồ Long Roi
3:Dép Lào Thần Chưởng
4:Bạt Tai Thập Bát Chưởng
Tinh đc di truyền từ ông bà cụ kị của chúng ta đời trc!!!
cảm động vcl /khóc trg đau khổ/