Còn một đạo quân nữa đi đâu

Em liền thắc mắc hỏi anh:


- Anh ơi, thế… còn một đạo nữa đi đâu?


Anh giải thích:


- Sao mà ngốc thế, đọc thơ phải hiểu là "thi tại ngôn ngoại" - thơ ở ngoài lời. Còn một đạo quân nữa đi nấu cơm, không thì hai đạo quân kia đi đánh trận về nhịn đói hay sao?