Giải thích trừu tượng, ví dụ cụ thể

  • À… để làm một việc gì đó, người ta có thể dùng một chỗ chính và một vài chỗ nhỏ hơn cùng chức năng, nhưng đặt ở nơi khác…
  • Như cái bô của con là chi nhánh của xí bệt, phải không hả bố?