Ngữ văn theo học sinh và nhà văn!

                         Khi học văn 

Hs viết 2 từ giống nhau:
‘‘Lỗi diễn đạt, lập từ’’
Nhà văn viết 2 từ giống nhau:
‘‘Nghệ thuật điệp từ’’