Thơ chỉnh sửa của bài con cò

Con cò bay lả bay la
Siêu nhân ném đá chết luôn đám cò

Gần đó có một con bò
Con bò nó đá gãy giò siêu nhân.
vãi:v