Truyện cười Ai đấy?

Bố kiểm tra sổ liên lạc của con và thấy tấm ảnh của mình kẹp trong đó. Bố liền hỏi:

  • Cái gì thế này?
     

  • Ảnh bố chứ còn ai nữa! - Con trả lời

  • Sao nó lại ở đây?

  • Vì cô giáo bảo cô ấy muốn biết "thằng ngu nào" đã làm bài hộ con.