Truyện cười Bài dài quá

 Trước khi thi.
    A: Sao? Đã sẵn sàng tinh thần chưa?

    B: Rồi. Nhưng bài dài quá !
    A: Thì bạn chỉ cần nhớ những ý chính quan trọng thôi, ai bảo học thuộc lòng.
    B: Mình đâu có học thuộc lòng, Mình chép vô cuộn giấy để "quay". Kẹt cái dài quá !