Truyện cười Cu Tồ

Tồ than với mẹ:

  • Cô giáo tiếng Pháp của con “đồng bóng” quá.

  • Tại sao?

  • Giờ văn phạm, cô hỏi con: “Cái quần số nhiều hay số ít?”. Con trả lời: “Dạ, đoạn trên số ít, đoạn dưới số nhiều”. Cô cười.

  • Cười là phải. Mẹ nói.

  • Nhưng sau đó cô nổi quạu.

  • Lý do?

  • Cô hỏi con: “Khi tôi nói Tôi rất đẹp thì có nghĩa là quá khứ, hiện tại hay tương lai?”.
    Con trả lời: “Thưa cô, quá khứ!”.