Truyện cười Đã làm sao

Thầy đồ dạy câu: "Ấu bất học lão hà vi". Thầy mời một học trò đứng dậy giải nghĩa, nó nói:

  • Thưa thầy! "Ấu bất học lão hà vi", nghĩa là bé không học lớn lên đã làm sao.
    Thầy đồ lắc đầu bảo ngồi xuống và chỉ một trò khác đứng lên giảng giải tiếp. Cậu ta nói:
  • Thưa thầy! Trò vừa rồi nói sai cả. "Ấu bất học lão hà vi" nghĩa là trẻ mà không học, người lớn đã làm chi được nó.
    Thầy đồ:??!!