Truyện cười Điểm 0 môn toán

Hôm nay, Vô va đi học về, mặt buồn thiu.
Bố hỏi: vô va, sao buổn thế

Vova: con bi điểm 0 môn toán

  • sao lại bị điểm 0
  • cô giáo hỏi con, 2+2 bằng mấy, con trả lời là bằng 4
  • thế thì đúng rồi còn gì nữa
    -cô giáo lại hỏi con 2x2 bằng mấy
  • thế thì khác không gì
  • đấy, con cũng trả lời như thế