Truyện cười Giống như?

Kiệt : Thôi, khỏi giảng đạo, bà định nói đi cày mà quên mang trâu chứ gì?
Thư : Không, ý tui là giống như ông đi tán gái mà không đem tiền theo vậy!