Truyện cười Giữ kỹ

Tí hỏi Tèo:

  • Bồ có quyển sách này hay hông, cho mình mượn với?

  • Coi thì phải giữ kỹ nha?

  • Bảo đảm, mình giữ kỹ lắm, ai đòi cũng hổng trả đâu mà sợ !