Truyện cười Lại cô giáo

Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài.

  • Cô giáo : Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.
  • Vôva : Thưa cô ! Cô tin chắc chứ ?
  • Cô giáo : Chắc chắn