Truyện cười Lờ nờ

Một tuần sau, cô kiểm tra và khen Bình:

  • Giỏi lắm. Em phát âm đúng rồi đấy. Có khó khăn gì đâu.
  • Thưa cô, câu này đọc mãi cũng quen, chứ những câu nạ, nắm núc nó cứ nàm sao ấy!