Truyện cười Mới ba tuổi

Trong nhà trẻ, bé Vôva đang ngồi bô với hai bé trai khác cùng lớp. Vôva hỏi cậu bé ngồi bô bên trái:

  • Ðằng ấy bao nhiêu tuổi?

  • Bốn tuổi.
    Rồi quay ngoắt sang hỏi bé bên phải:

  • Thế còn đằng ấy?

  • Không biết…

  • Nhưng phụ nữ có làm đằng ấy thích không?

  • Không…

  • À há, thế nghĩa là… mới ba tuổi.