Truyện cười Mưu trí

Hai anh chuyện ngẫu với nhau, một anh thách:

  • Tôi đố anh, tôi đang ngồi trong nhà thế này làm cách gì mà anh khiến tôi ra được ngoài sân.

Anh kia ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói:

  • Thế thì chịu, nhưng nếu anh ở ngoài sân thì tôi có cách dụ anh vào trong nhà được.
    Anh nọ nói:
  • Thật chứ?
  • Thật.
    Anh ta nghe nói vậy chạy ra ngoài sân, anh kia vỗ tay reo lên:
  • Thế đó, tôi đã làm cho anh phải đi ra ngoài sân rồi đấy nhé.