Truyện cười Phải chi

  • Cháu bé, sao cháu khóc?

  • Cháu vừa đánh mất một đồng mẹ cháu cho…

  • Đừng khóc nữa, bà cho đồng khác này.
    Bé cầm lấy đồng bạc và bỗng khóc to hơn.

  • Chuyện gì nữa cháu?

  • Hu, hu! Phải chi đừng mất đồng kia thì giờ cháu có hai đồng rồi!