Truyện cười Thi rớt

Hai cậu bé kháo nhau:
- Chị tao biết trước đề thi những 30 phút mà vẫn thi rớt

- Thế còn khá! Chị tao biết trước 2 tháng vẫn bị chầu rìa
- Đồ láo khoét, thê’ chị mày thi gì?
- Chị tao thi…..hoa hậu

!!!!!