Truyện cười Vova đi thi lịch sử

Thi lịch sử. Petka trả bài trước, được 5 điểm. Vova hỏi:

 • Câu hỏi thế nào?

 • Câu hỏi "Trình bày về cách mạng Nga", tao trả lời "Cách mạng Nga xảy
  ra lần đầu năm 1905, do Nga hoàng đàn áp nên thất bại, đến 1917 dưới sự
  lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công. Câu thứ 2 "Ai lãnh đạo cách
  mạng", trả lời " Chủ yếu là Lenin, ngoài ra còn có Stalin, Kirov". Câu
  thứ 3 "Nhận xét về điều kiện của cách mạng năm 1905", trả lời "Nhiều
  nhà nghiên cứu cho rằng điều kiện đã chín muồi, nhưng riêng tôi cho là
  chưa đủ"

Vova liền vào thi. Giáo sư hỏi:

 • Anh sinh năm nào?

 • Em sinh năm 1905, nhưng do Nga hoàng đàn áp nên mãi đến năm 1917 duới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công.

 • Bố mẹ em là ai?

 • Chủ yếu là Lenin ngoài ra còn có Stalin, Kirov.

 • Đồ ngu!

 • Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng như vậy riêng em thấy chưa đủ!