Truyện cười Vũ khí lơi hại

  • Cao thượng đấy! Thế nó đã dùng cái gì để đánh nhau với con vậy?


    - Dạ, con không ngờ nó lại chọn đúng thằng anh trai để làm vũ khí.